chcete vedieť koľko predošlí "nemecký" systém dĺží finančných prostriedkov jednotlivcom a jednotlivým krajinám sveta prerátane na presno presne 


 you want to know how much the previous "German" system owes individuals and individual countries of the world in financial resources, calculated exactly


začali vykorisťovač mnohé krajiny sveta

Ukrajina Slovensko Rusov zneužívať mnohé slabé krajiny


started exploiter many countries of the world

Ukraine Slovakia Russians exploit many weak countries


sme oveľa starší ako mimozemštania len sme zvolili kľudnejší spôsob života a nie dobýváť mi si v kľude robkame


we are much older than aliens, we just chose a more peaceful way of life and not to conquer in peace


sme oveľa genetický starší ako mimozemštania len sme zvolili kľudnejší spôsob života a nie dobýváť mi si v kľude robkame


we are genetically much older than aliens, we just chose a more peaceful way of life and not conquering, we do it in peace


naša civilizácia je oveľa staršia ako mimozemštania len sme zvolili kľudnejší spôsob života a nie dobýváť mi si v kľude robkame


our civilization is much older than the aliens, we just chose a more peaceful way of life and not conquering, we do it in peace


naša slnečná sústava v ktorej sa spoločne nachádzame ako planéta zem je jedna z najstarších slnečných sústav jedna z prvých 


our solar system, in which we are together as planet earth, is one of the oldest solar systems, one of the first

 


používajú nás ako otrokov vykorisťujú nás Pre nich pracovali tak predstavili náš systém rozmnožujú sa tu tažia našu planétu


they use us as slaves they exploit us they worked for them this is how they introduced our system they reproduce here they drag our planet


je to naša história na tejto planéte zem a oni si ju začali prispôsobovať ťažiť našu planétu vedomosti nepochádzaju od ních


it is our history on this planet earth and they have started to adapt it to mine our planet knowledge does not come from them


na našej planéte sú mimozemské bytosti

ktoré prišli prevziať systém aj sa im to podarilo nieje to ích systém to je za prvé


sú tu ako hostia nepatria na našu planétu

mnohé krajiny vykoristujú tak aby krajiny nemohli nič urobiť


there are extraterrestrial beings on our planet

who came to take over the system and succeeded, it's not whose system it is first

they are here as guests, they do not belong on our planet

many countries exploit so that countries can do nothing


 

spustiť všetky Filipa Bagiho protokoli za 20rokov ktoré boli do systému vložené

toto určite niekto pochopí


otočíme pozície nezáleži na veku 


to čo som zažil ja zažijete vy každý jeden jedinec však vy všetko chcete tak Vám to všetkým mienim dať ale pri tejto priležitosti skutočne ma to mrzí porozumiete aký ma to význam keď urobíte chybu 

systém je chybný a systém je poškodený


odovzdávam funkciu